plus minus gleich

Granaty RG-42, F1 - zapalnik UZRGM

Szkolny granat ręczny RG-42 jest pomocą poglądową ułatwiającą zapoznawanie szkolonych z budową zewnętrzną granatów ręcznych. W nauczaniu zasad obchodzenia się z granatami służy do demonstrowania sposobu uzbrojenia i rzucania nimi. W czasie omawiania sposobu rzucania granatami ręcznymi instruktor demonstruje i omawia uzbrajanie i trzymanie granatu uzbrojonego, wyciąganie za kółko zawleczki oraz wyjaśnia i demonstruje, co dzieje się z dźwignią spustową po zwolnieniu jej.

Szkolny granat ręczny RG-42:
a — widok zewnętrzny granatu,
b — przekrój,
c — zapalnik UZRGM;
1 — kadłub granatu,
2 — ładunek zastępczy,
3 — zapalnik UZRGM,
4 — dno granatu,
5 — kadłub urządzenia uderzeniowego,
6 — łącznik,
7 — prowadnice iglicy,
8 — sprężyna iglicy,
9 — iglica,
10 — dźwignia spustowa,
11 — zawleczka z kółkiem,
12 — tuleja opóźniacza,
13 __ spłonka zapalająca,
14 — spłonka pobudzająca,
15 — czapeczka,
16 — mieszanka inicjująca

Ćwiczebny granat ręczny RG-42:
1 — dno,
2 — kadłub,
3 — pokrywa,
4 — korek

Szkolny granat ręczny F-1 służy jako pomoc poglądowa w zapoznawaniu szkolonych z budową granatów. W czasie nauczania rzutów służy do demonstrowania uzbrajania granatu, wyciągania zawleczki i pokazania techniki rzutu. Służy on również do szkolenia oraz doskonalenia umiejętności rzucania granatami do określonych celów, jak i trenowania rzutów na odległość.

Podczas zapoznawania szkolonych z budową granatu instruktor omawia budowę zewnętrzną, posługując się granatem szkolnym i zapalnikiem szkolnym.


W czasie szkolenia i doskonalenia rzutów granatami ręcznymi instruktor demonstruje sposób trzymania granatu i sposób rzutu z różnych postaw (stojąc, klęcząc i leżąc), następnie nakazuje szkolonym ćwiczyć rzuty, a sam kontroluje sposób wykonywania ich. Instruktor powinien zwracać szczególną uwagę na technikę rzutu oraz przyjmowanie postaw strzeleckich.


Przekrój granatu ręcznego F-1 służy jako pomoc naukowa do szkolenia ogniowego podczas nauczania szkolonych budowy granatów i zapalników, działania części oraz przygotowania granatu do rzutu.


Przekrój granatu ręcznego RG-42 służy jako pomoc podczas nauczania budowy granatów i zapalników, współdziałania części oraz sposobu przygotowania granatu do rzutu.

Przekrój granatu F1
1 - korpus;
2 - ładunek kruszący;
3 - zapalnik UZRGM;
4 - dźwignia spustowa;
5 - rowki

W czasie nauczania szkolonych budowy granatów, wykorzystując przekrój granatu i zapalnika, można pokazać:
— na korpusie: grubość ścianek korpusu, miejsce materiału wybuchowego i przeznaczenie korka;
— na zapalniku: miejsce kadłuba urządzenia uderzeniowego, miejsce spłonki zapalającej i opóźniacza oraz spłonki pobudzającej.

Podczas pokazywania i omawiania rozmieszczenia części urządzenia zapalającego należy zwrócić uwagę szkolonych na wzajemne położenie iglicy i sprężyny iglicy z dźwignią spustowa, jak również zawleczki z kółkiem. Położenie tych części jest dobrze widoczne na przekroju zapalnika.


Demonstrując działanie części urządzenia zapalającego w czasie rzutu granatem, należy pokazać wyciąganie za kółko zawleczki, a następnie — przy powolnym oswobodzeniu dźwigni spustowej — pokazać zeskakiwanie iglicy z widełek dźwigni spustowej i jej ruch w kierunku spłonki urządzenia zapalającego pod naporem sprężyny.


Ćwiczebny granat ręczny RG-42

Ćwiczebny granat ręczny RG-42 jest przeznaczony do szkolenia i doskonalenia umiejętności rzucania granatami do określonych celów i trenowania rzutu na celność i odległość.

Granat ćwiczebny ma ciężar bojowego granatu ręcznego RG-42. Powierzchnia granatu ćwiczebnego jest pomalowana emalią ochronną koloru khaki. W odróżnieniu od granatów bojowych na całym obwodzie granatu ćwiczebnego jest namalowany biały pasek szerokości 1 cm, białym kolorem pomalowana jest również dźwignia spustowa zapalnika ćwiczebnego.


W czasie nauczania i doskonalenia rzutów granatami ręcznymi instruktor demonstruje sposób uzbrajania, trzymania i rzucania granatami z różnych postaw (stojąc, klęcząc, leżąc). Następnie na komendę instruktora szkoleni wykonują nakazane czynności. Instruktor natomiast kontroluje, czy szkoleni wykonują prawidłowo nakazane czynności, omawia zauważone błędy, stosując pokaz z objaśnieniem i nakazuje powtórzyć ćwiczenie wykonane niewłaściwie.


Do granatów ćwiczebnych należy obowiązkowo używać zapalników ćwiczebnych, których sposób użycia nie różni się od sposobu użycia zapalnika bojowego. Zapalnik ćwiczebny jest pozbawiony urządzenia zapalającego.


Wykorzystując przekrój granatu F-1 zapalnika UZRGM, można pokazać:

—    na korpusie — grubość ścianek korpusu, miejsce materiału wybuchowego i przeznaczenie korka;
—    na przekroju zapalnika — miejsce kadłuba urządzenia uderzeniowego, spłonki zapalającej, opóźniacza i spłonki pobudzającej.

Przy pokazywaniu rozmieszczenia części urządzenia zapalającego należy zwrócić uwagę szkolonych na wzajemne położenie iglicy, sprężyny iglicy i dźwigni spustowej, jak również zawleczki z kółkiem. Położenie tych części jest dobrze widoczne na przekroju zapalnika.


Demonstrując działania części urządzenia zapalającego w czasie rzutu granatem, należy pokazać wyciąganie za kółko zawleczki, a następnie — powolnie oswobadzając dźwignię spustową — zeskakiwanie iglicy z widełek dźwigni spustowej i jej ruch pod naporem sprężyny w kierunku spłonki urządzenia zapalającego.


Budowa zapalnika UZRGM


Zapalnik wz. UZRG jest zapalnikiem czasowym ze zwłoką, przeznaczonym do wywoływania detonacji, ładunku kruszącego granatów ręcznych tak zaczepnych jak i obronnych. Zapalnik złożony waży około 55 gramów.


Zapalnik wz. UZRG składa się z trzech głównych części:

- urządzenia uderzeniowego,
- urządzenia zabezpieczającego
- urządzenia zapalającego.

Urządzenie uderzeniowe połączone jest z urządzeniem zabezpieczającym za pomocą łącznika.


Urządzenie uderzeniowe służy do zapalenie spłonki zapalającej urządzenia zapalającego. Składa się z kadłuba, łącznika, górnej prowadnicy iglicy, sprężyny iglicy, iglicy i dolnej prowadnicy iglicy.


Urządzenie zabezpieczające służy do utrzymania urządzenia uderzeniowego

w napięciu, składa się z dźwigni spustowej i zawleczki z kółkiem.

Urządzenie zapalające służy do wywołania wybuchu ładunku kruszącego. Składa się ono

z tulejki opóźniacza, spłonki zapalającej, opóźniacza, tulejki i spłonki pobudzającej.

Widok zewnętrzny i przekrój zapalnika
1 – kadłub urządzenia uderzeniowego;
2 – łącznik;
3 – górna prowadnica iglicy;
4 – sprężyna iglicy;
5 – iglica;
6 – dolna prowadnica iglicy;
7 – dźwignia spustowa;
8 – zawleczka z kołkiem;
9 – tulejka opóźniacza;
10 – opóźniacz;
11 – spłonka zapalająca;
12 – spłonka pobudzająca