plus minus gleich

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów

W dniu 9. marca 2013 r. w siedzibie Komendy Głównej odbył się Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów IX kadencji władz Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej.

Zjazd rozpoczął się od złożenia meldunku p.o. Komendanta Głównego mł. insp. ZS Marcinowi Waszczukowi przez II zastępcę KG chor. ZS Michała Kamelę.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego, wszystkich przybyłych przywitał mł. insp. ZS Marcin Waszczuk, po czym przekazał prowadzenie Zjazdu Przewodniczącemu Komisji Zjazdowej st. chor. ZS Grzegorzowi GARDOCKIEMU. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów rozpoczęły się od stwierdzenia i ogłoszenia przez Przewodniczącego Komisji Zjazdowej wymaganego kworum.

W pierwszej kolejności przywitano zaproszonych gości. A byli to: Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Pani Anna Lewak i Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” bryg. ZS Krzysztof Wojewódzki.

Następnie Delegaci wybrali na Przewodniczącego N WZD st. chor. ZS Grzegorza GARDOCKIEGO, który przejął prowadzenie zjazdu. Na sekretarza zjazdu wybrany został sekc. ZS Michał NOWAK. W dalszej części wybrani zostali protokolanci. Przewodniczący N WZD przedstawił zgromadzonym program zjazdu, który większością głosów został przyjęty przez Delegatów. Wybrano Komisję Skrutacyjną i Komisję Uchwał i wniosków. Rozpoczęto przyjmowanie wolnych wniosków.

W dalszej części została przedstawiona bieżąca sytuacja w Związku, omówione zostały decyzje Sądu i organu nadzoru i kontroli, którego nakazem obecny N WZD został zwołany. Zostały omówione osiągnięcia w minionej kadencji i zadania do zrealizowania na kolejne lata ustającej kadencji.

Kolejnym etapem zjazdu było zaprezentowanie i omówienie poprawek do Statutu Związku. Ta część zjazdu zajęła sporo czasu, ale każda z poprawek była kolejno omawiana i przy wątpliwościach, zapytaniach ze strony Delegatów konsultowana i przedyskutowana. Ostatecznie Delegaci dokonali głosowania i przyjęli zmiany – poprawki do Statutu Związku.

Po zatwierdzeniu nowego Statutu Związku Delegaci przystąpili do wyborów Komendanta Głównego, Naczelnej Rady Strzeleckiej – Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Strzeleckiego Sądu Honorowego.

Delegaci w ramach N WZD wybrali nowe władze Związku:

Komendant Główny – insp. ZS Marcin WASZCZUK

Naczelna Rada Strzelecka:

 1. insp. ZS Sławomir SZCZERKOWSKI
 2. insp. ZS Marcin WASZCZUK
 3. st. chor. ZS Grzegorz GARDOCKI
 4. chor. ZS Maciej KOWALSKI
 5. st. sierż. ZS Adrian PATRZAŁEK
 6. st. sierż. ZS Jacek PIOTROWSKI
 7. st. sierż. ZS Maurycy RODAK
 8. sierż. ZS Wojciech BIELECKI
 9. sierż. ZS Fabian KOWALEWSKI
 10. druż. ZS Jakub PRZYTULSKI
 11. sekc. ZS Michał NOWAK

Komisja Rewizyjna:

 1. st. strz. ZS Michał JÓZEFOWSKI
 2. chor. ZS Michał KAMELA
 3. druż. ZS Krzysztof RATAJCZAK
 4. druż. ZS Piotr SIRAK
 5. sekc. ZS Mateusz JAROŃCZYK-SAS

Strzelecki Sąd Honorowy:

 1. st. insp. ZS Gabriela WIL – SZCZERKOWSKA
 2. st. insp. ZS Roman CHANDOHA
 3. chor. ZS Mateusz KANIA
 4. sierż. ZS Szymon KALIŃSKI
 5. sierż. ZS Dawid WARMUZ

Po wybraniu nowych władz Związku zostały rozpatrzone wolne wnioski. Na szczególną uwagę zasługuje wniosek członka – założyciela Związku bryg. Adama BIDASA, dotyczący określenia działalności członków Związku w byłych służbach PRL. Wniosek został przyjęty niemal wszystkimi głosami.

Niesamowita atmosfera na sali zapanowała w chwili pożegnania Pani Anny Lewak – wszyscy obecni Delegaci przez parę minut na stojąco dziękowali Pani Annie Lewak za wspieranie naszej organizacji – po obu stronach dało się zauważyć łzy wzruszenia.

Po zakończeniu N WZD na sali pozostali członkowie NRS, KR i SSH w celu wyborów: Komendy Głównej, przewodniczących KR i SSH a także ukonstytuowaniu się nowo wybranych władz naczelnych Związku.

Członkowie NRS /zarządu/ wybrali Komendę Główną /prezydium zarządu/ w składzie:

 1. insp. ZS Marcin WASZCZUK – Komendant Główny
 2. insp. ZS Sławomir SZCZERKOWSKI – I zastępca Komendanta Głównego
 3. st. sierż. ZS Maurycy RODAK – II zastępca Komendanta Głównego
 4. st. sierż. ZS Jacek PIOTROWSKI – Główny Inspektor Wojskowy
 5. sekc. ZS Michał NOWAK – skarbnik KG.

Komisja Rewizyjna wybrała na przewodniczącego KR st. strz. ZS Michała JÓZEFOWSKIEGO, który posiada wykształcenie prawnicze.

Strzelecki Sąd Honorowy docenił zasługi dla Związku st. insp. ZS Gabrieli WIL – SZCZERKOWSKIEJ, wybierając Panią Inspektor na przewodniczącą SSH.

Komenda Główna dziękuje wszystkim Delegatom za udział w N WZD i za konstruktywną i rzeczową pracę w czasie zjazdu. Puentą Nadzwyczajnego WZD w dniu 9. marca 2013 r. niech pozostaną słowa:

„OD SŁÓW DO CZYNÓW”.

Zostań Naszym Fanem

PARTNERZY JEDNOSTKI:

 

ZS STRZELEC OSW