Statut Związku Strzeleckiego “Strzelec”
Organizacji Społeczno-Wychowawczej
Zatwierdzony przez Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów w dniu 28.11.2010r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Związek Strzelecki “Strzelec” – Organizacja Społeczno-Wychowawcza, zwany dalej Związkiem, jest organizacja obronną – kontynuatorem istniejącego w okresie międzywojennym Związku Strzeleckiego.

Art. 2
Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz środowiska Polaków za granicą, z zachowaniem miejscowych praw o stowarzyszeniach. Siedzibą władz naczelnych jest Warszawa.

Art. 3
Związek opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Art. 4
Związek posiada sztandar wg ustalonego wzoru. Godłem Związku jest orzeł w koronie zamkniętej z krzyżem, z literą S umieszczoną w tarczy amazonek.

Art. 5
1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Okręgi Strzeleckie, Jednostki Strzeleckie i samodzielne Jednostki Strzeleckie.
2. Zasady działalności Okręgów Strzeleckich i Jednostek Strzeleckich określa Rozdział V statutu oraz regulamin organizacyjny Związku.
3. Jednostka Strzelecka może uzyskać osobowość prawną. Po uzyskaniu osobowości prawnej Jednostka Strzelecka uzyskuje status samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.
4. Zasady działalności samodzielnych Jednostek Strzeleckich określa Rozdział VI statutu oraz regulamin organizacyjny Związku.

Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 6
Celem Związku jest:
a) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
b) wychowanie obywatelskie członków, oparte na ideologii państwowotwórczej i dyscyplinie społecznej wg wskazań Założyciela i Pierwszego Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego, ujętych w Prawie i Przyrzeczeniu Strzeleckim,
c) przygotowywanie młodzieży do służby wojskowej, służby w formacjach Obrony Cywilnej, Straży Granicznej, Policji. Straży Pożarnej, a także w innych służbach mających wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne.
d) wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna.
e) podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
f) uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

Art. 7
Związek realizuje swe cele poprzez:
a) zrzeszanie swoich członków w Jednostkach Strzeleckich oraz samodzielnych Jednostkach Strzeleckich i prowadzenie wśród nich całorocznej działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku, posługując się charakterystyczną metodą pracy strzeleckiej w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania,
b) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,
c) udział w obchodach i uroczystościach narodowych,
d) organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
e) prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
f) prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego,
g) prowadzenie ww. działalności także wśród nie zrzeszonych w Związku,
h) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa,
i) współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,
j) kształcenie kadry instruktorskiej, w tym rezerwistów,
k) reprezentowanie sportów obronnych wewnątrz i na zewnątrz kraju, organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych i obronnych,
l) prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom,
m) prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań,
n) krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych,
o) szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska,
p) realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.

Art. 8
Związek ma prawo utrzymywać kontakt i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń tak krajowych, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi.
Działalność partii politycznych na terenie Związku jest zabroniona. Strzelcy w charakterze członków organizacji nie mają prawa brania udziału w wystąpieniach partii politycznych.

Art. 9
Podstawę pracy wychowawczej Związku stanowi Prawo i Przyrzeczenie Strzeleckie oraz tradycje Oręża Polskiego.

Rozdział III
SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 10
Członkiem Związku w rozumieniu art. 11 niniejszego statutu może być osoba, która ukończyła 16 rok życia, posiada odpowiednie kwalifikacje moralne i fizyczne, uznaje statut i złoży przyrzeczenie. Osoby, które wstąpiły do Związku przed dniem 1 września 1939 roku podejmujące ponownie działalność nie mają obowiązku powtarzania przyrzeczenia. Przynależność organizacyjną osób, które nie ukończyły -16 roku życia określa regulamin organizacyjny w rozdziale “Orlęta”.

Art. 11
Członkowie Związku dzielą się na:
a) czynnych,
b) seniorów,
c) współdziałających,
d) honorowych.

Art. 12
Członkiem czynnym jest osoba deklarująca swój osobisty i bezpośredni udział w pracy Związku. Członkostwo czynne nabywa się po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, złożeniu przyrzeczenia strzeleckiego oraz poprzez umieszczenie odpowiedniego wpisu w Książce Rozkazów przez dowódcę terenowej jednostki organizacyjnej.

Art. 13
Seniorem Związku jest osoba, która wstąpiła do Związku przed dniem 1 września 1939 roku.

Art. 14
Członkami współdziałającymi mogą być następujące osoby pragnące realizować cele statutowe:
a) byli członkowie czynni,
b) osoby fizyczne i prawne przyjęte do Związku ze względu na ich walory społeczne lub obywatelskie, nie biorące osobistego udziału w pracach Związku, jednakże wyznające jego idee i okazujące mu moralne i materialne poparcie. Osobom prawnym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze oraz głos stanowiący.

Godność członka współdziałającego może nadać Naczelna Rada Strzelecka (wewnętrzne Jednostki Strzeleckie) lub Zebranie członków samodzielnej Jednostki Strzeleckiej. Dotyczy to osób pragnących realizować cele statutowe Związku.

Art. 15
Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Państwa, Wojska, Związku, nie będąca członkiem Związku. Godność członka honorowego nadaje Naczelna Rada Strzelecka na wniosek dowódców Jednostek Strzeleckich i samodzielnych Jednostek Strzeleckich.

Art. 16
Wszyscy członkowie, będący osobami fizycznymi, mają:
a) prawo uczestniczenia w zebraniach członków Jednostek Strzeleckich i samodzielnych Jednostek Strzeleckich,
b) bierne prawo wyborcze, członkowie czynni o ile ukończyli 18 lat.

Osoby wybrane delegatami na Zjazd uzyskują czynne i bierne prawo wyborcze.

Art. 17
Członkowie czynni mogą być mianowani na stopnie strzeleckie zgodnie z regulaminem stopni strzeleckich.

Art.18
Członkom czynnym i seniorom przysługuje:
a) czynne prawo wyborcze,
b) prawo noszenia munduru i odznak w myśl instrukcji przyjętych przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 19
Członkowie Związku są zobowiązani:
a) kierować się Prawem Strzeleckim
b) przestrzegać statutu Związku,
c) wykonywać obowiązki nakładane przez regulaminy oraz uchwały władz Związku,
d) opłacać składki członkowskie,
e) działać lub współdziałać w pracach Związku

Art. 20

PRAWO STRZELECKIE

1. Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.
2. Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla Niej gotów do wszelkich poświęceń.
3. Strzelec jest wzorowym obywatelem, a jeżeli zajdzie taka potrzeba – żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
5. Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.
6. Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.
7. Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych i władz Związku, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.
8. Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.
9. Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.
10. Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności.

Art. 21

PRZYRZECZENIE STRZELECKIE

Wstępując w szeregi Związku Strzeleckiego “Strzelec” – Organizacji Społeczno-Wychowawczej przyrzekam:

Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie, niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam:

Powinności moje jako strzelca z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie przestrzegać, polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Wszystko co teraz przyrzekam w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka. Tak mi dopomóż Bóg.

Art. 22
Członkostwo w Związku ustaje:
a) w drodze własnoręcznego pisemnego oświadczenia członka skierowanego do dowódcy właściwej Jednostki Strzeleckiej lub samodzielnej Jednostki Strzeleckiej lub przesłanego władzom statutowym
b) poprzez skreślenie za nieuiszczanie składek członkowskich przez okres trzech miesięcy – rozkazem dowódcy jednostki terenowej,
c) poprzez wykluczenie w razie orzeczenia przez sąd powszechny kary za czyn hańbiący– rozkazem dowódcy jednostki terenowej,
d) na mocy decyzji dowódcy Jednostki Strzeleckiej lub samodzielnej Jednostki Strzeleckiej za działanie sprzeczne z prawem i przyrzeczeniem strzeleckim,
e) na mocy prawomocnego orzeczenia Strzeleckiego Sądu Honorowego o wykluczeniu za nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Związku oraz działalność na jego szkodę.

Od decyzji podjętej przez dowódcę Jednostki Strzeleckiej lub samodzielnej Jednostki Strzeleckiej przysługuje odwołanie do Strzeleckiego Sądu Honorowego. Osoba, która utraciła członkostwo na mocy orzeczenia Strzeleckiego Sądu Honorowego ma prawo do wystąpienia na Walnym Zjeździe Delegatów bezpośrednio po otwarciu obrad, jeśli chce się zwrócić o przywrócenie członkostwa i praw poprzedzających wydanie orzeczenia.

Rozdział IV
WŁADZE NACZELNE ZWIĄZKU

Art. 23
Władzami naczelnymi Związku są:
a) Walny Zjazd Delegatów,
b) Zarząd – zwany dalej Naczelną Radą Strzelecką,
c) Prezydium Zarządu – zwane dalej Komendą Główną,
d) Komisja Rewizyjna
e) Strzelecki Sąd Honorowy

Art. 24
1. Walne Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne odbywają się raz na trzy lata. Nadzwyczajne odbywają się w terminie od 30 do 60 dni od daty podjęcia uchwały o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego przez Komisję Rewizyjną Związku, Komendę Główną lub 1/3 delegatów na ostatni Walny Zjazd. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad powiadamia w drodze uchwały Naczelna Rada Strzelecka najdalej w ciągu 21 dni od daty upływu terminu Zjazdu zwyczajnego lub daty uchwały o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego. W razie niedopełnienia tego obowiązku w tak określonym terminie przez Naczelną Radę Strzelecką, Zjazd zwołuje w drodze uchwały Komisja Rewizyjna Związku.

2. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział delegaci zebrań w Jednostkach Strzeleckich i samodzielnych Jednostkach Strzeleckich, proporcjonalnie do liczby członków, potwierdzonej danymi z konta bankowego i rejestrem składek opłaconych co najmniej do dnia Zjazdu, przesłanym do Komendy Głównej nie dalej niż na 90 dni przed terminem Zjazdu, tak aby łączna liczba delegatów nie przekraczała 200 osób.

Art. 25
W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział:
a) delegaci zebrań w Jednostkach Strzeleckich i samodzielnych Jednostkach Strzeleckich, członkowie władz wymienieni w art. 23 pkt b-e,
b) dowódcy Okręgów Strzeleckich oraz ich zastępcy (zgodnie z regulaminem organizacyjnym)
c) Delegatami z wyboru na Walny Zjazd Delegatów są członkowie czynni tzn. osoby, które ukończyły lat 18, wybierani w określonej proporcji do ustalonego stanu liczebnego Jednostki Strzeleckiej i samodzielnej Jednostki Strzeleckiej – jeden delegat na każdych dziesięciu członków czynnych Jednostki Strzeleckiej. Każda rozpoczynająca się dziesiątka to jeden mandat.
d) Liczba członków Jednostki Strzeleckiej w celu wyboru delegatów określana jest na podstawie kontroli stanu składek osób, które złożyły Przyrzeczenie Strzeleckie.
e) W przypadku niewypełnienia statutowego obowiązku płacenia składek przez Jednostkę Strzelecką, nie ma ona prawa wystawienia delegatów.
f) Delegatów na ogólnych Zebraniach Wyborczych Członków (ZWCz) Jednostki Strzeleckiej wybierają członkowie czynni, którzy złożyli Przyrzeczenie Strzeleckie i opłacili składki.
g) Przy wyborze delegatów zgłosić można dowolną liczbę kandydatów. Głosowanie odbywa się po zamknięciu listy kandydatów w sposób tajny poprzez skreślenie nazwisk.
h) Mandat delegata trwa przez całą kadencję władz.

Art. 26
Walny Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
Do jego kompetencji należy wg kolejności:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Strzeleckiej, Komendy Głównej, Komisji Rewizyjnej oraz Strzeleckiego Sądu Honorowego,
b) udzielanie lub odmawianie absolutorium Naczelnej Radzie Strzeleckiej,
c) uchwalanie zmian w statucie,
d) wybieranie Przewodniczącego Naczelnej Rady Strzeleckiej – Komendanta Głównego,
e) wybieranie członków Naczelnej Rady Strzeleckiej, Komisji Rewizyjnej i Strzeleckiego Sądu Honorowego,
f) nadawanie tytułów członka honorowego,
g) podejmowanie uchwał w sprawach, w których niniejszy statut nie określa właściwości władz Związku,
h) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Strzeleckiego Sądu Honorowego

Art. 27
Jedna i ta sama osoba nie może należeć do więcej niż jednego organu władzy naczelnej Związku. Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku i Strzeleckiego Sądu Honorowego nie mogą pełnić innych funkcji w Związku.

Art. 28
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może mieć wszystkie kompetencje Zjazdu zwyczajnego, ale obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, co znajduje wyraz w treści uchwały o jego zwołaniu.

Art. 29
Naczelna Rada Strzelecka działa w okresie między Walnymi Zjazdami Delegatów. Do jej obowiązków należy:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu Delegatów,
b) zatwierdzanie regulaminów przygotowanych przez Komendę Główną,
c) zwoływanie Walnego Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów,
d) wnioskowanie do właściwego organu resortu obrony narodowej o mianowanie Głównego Inspektora Wojskowego,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich i zarządzanie majątkiem Związku,
f) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na uzyskanie osobowości prawnej przez Jednostki Strzeleckie,
g) wnioskowanie do właściwych organów o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych dla członków Związku,
h) opiniowanie i zatwierdzanie spraw dotyczących m.in. nadawania Jednostkom Strzeleckim i Samodzielnym Jednostkom Strzeleckim znaków organizacyjnych oraz patronatów,

Art. 30
Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej – Komendant Główny kieruje jej działalnością. Do jego obowiązków należy:
a) kierowanie pracami Naczelnej Rady Strzeleckiej i jej Prezydium – Komendy Głównej,
b) reprezentowanie Związku wobec władz państwowych, instytucji, stowarzyszeń itp.,
c) prowadzenie korespondencji w imieniu Związku,
d) powoływanie i odwoływanie dowódców Okręgów Strzeleckich i Jednostek Strzeleckich
e) Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej jest osobiście odpowiedzialny za właściwe, terminowe zgłaszanie wszelkich zmian prawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Art. 31
Zebrania Naczelnej Rady Strzeleckiej odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż raz na trzy miesiące. Zwołuje je Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej z własnej inicjatywy lub w ciągu najdalej 21 dni od daty otrzymania powiadomienia o nadesłaniu pisemnego żądania 1/3 członków Naczelnej Rady Strzeleckiej, wniosku Komisji Rewizyjnej, Komendy Głównej lub Głównego Inspektora Wojskowego, przesłanych listem poleconym na adres siedziby Związku.

Art. 32
W skład Naczelnej Rady Strzeleckiej wchodzą Przewodniczący – Komendant Główny, Główny Inspektor Wojskowy oraz 9 członków.

Art. 33
1. Komenda Główna składa się z Przewodniczącego Naczelnej Rady Strzeleckiej – Komendanta Głównego, dwóch Zastępców Komendanta Głównego, Głównego Inspektora Wojskowego oraz Skarbnika.
2. Naczelna Rada Strzelecka na pierwszym posiedzeniu ustala skład komendy głównej wybiera spośród siebie, dwóch Zastępców Komendanta Głównego i Skarbnika oraz występując do właściwego organu resortu obrony narodowej o mianowanie Głównego Inspektora Wojskowego.

Art. 34
Główny Inspektor Wojskowy mianowany jest na wniosek Naczelnej Rady Strzeleckiej przez właściwy organ resortu obrony narodowej i w sprawach szkolenia wojskowego podlega wyłącznie jemu.

Art. 35
Do obowiązków Komendy Głównej należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Związku,
b) przygotowywanie projektów regulaminów do zatwierdzenia przez Naczelną Radę Strzelecką,
c) wydawanie instrukcji i zarządzeń organizacyjnych,
d) powoływanie i rozwiązywanie terenowych jednostek organizacyjnych Związku, określanie terenu ich działania oraz nadzorowanie ich działalności,
e) reprezentowanie Związku na zewnątrz,

Art. 36
Szczegółowy tryb pracy Komendy Głównej oraz władz terenowych jednostek organizacyjnych Związku określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Naczelną Radę Strzelecką.

Art. 37
W razie sprzeczności uchwały Naczelnej Rady Strzeleckiej lub Komendy Głównej ze stanowiskiem Głównego Inspektora Wojskowego w sprawie dotyczącej obronności, Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej zawiesza realizację uchwały do momentu rozstrzygnięcia sporu przez właściwy organ resortu obrony narodowej.

Art. 38
Za realizację szkolenia wojskowego w Związku odpowiada Główny Inspektor Wojskowy.

Art. 39
Komisja Rewizyjna Związku (w składzie od 3 do 5 osób) jest organem nadzorującym i kontrolującym na bieżąco działalność finansową i statutową Związku. W razie potrzeby dokonuje wykładni statutu Związku, od której przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów. Składa ona sprawozdanie Walnemu Zjazdowi po przeprowadzeniu przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracą.

Art. 40
1) Strzelecki Sąd Honorowy (w składzie od 3 do 5 osób) rozpoznaje sprawy członków Związku dotyczące nieprzestrzegania statutu i uchwał władz Związku oraz rozpatruje spory osobiste o podłożu służbowym członków Związku.
2) Strzelecki Sąd Honorowy może orzekać następujące kary: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka Związku lub wykluczenie ze Związku.
3) Od orzeczeń Strzeleckiego Sądu Honorowego przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Delegatów, którego orzeczenie jest ostateczne.
4) Organizację i tryb pracy Strzeleckiego Sądu Honorowego określa regulamin zatwierdzony przez Naczelną Radę Strzelecką.
5) Sprawa przekazana Prezesowi Strzeleckiego Sądu Honorowego musi zostać rozpatrzona przez Sąd niezwłocznie, a orzeczenie musi być wydane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od przekazania sprawy.
6) Z chwilą przekazania sprawy do rozpatrzenia Strzeleckiemu Sądowi Honorowemu członek Związku, przeciwko któremu toczy się postępowanie zostaje zawieszony w czynnościach do czasu wydania orzeczenia.
Art. 41
1) Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a dla ważności obrad i uchwał konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej połowy składu danego organu władzy w chwili rozpoczęcia obrad. Obrady władz o których mowa w art. 23 b-e mogą być zwoływane w pierwszym i drugim terminie, a dla ważności obrad i uchwał konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej połowy składu danego organu władzy w chwili rozpoczęcia obrad.
2) Wyboru władz Związku dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

Art. 42
Kooptacja władz Związku w czasie trwania kadencji nie może przekroczyć 1/3 składu władz pochodzącego z wyboru. Kooptacja następuje w razie nieobecności członka Naczelnej Rady Strzeleckiej na pierwszym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzeleckiej, a także w razie trzykrotnej w ciągu kadencji nieobecności członka na posiedzeniu organu władzy do którego został wybrany lub w razie ustania jego członkostwa na zasadach określonych w art. 22. Kooptacji dokonuje organ w którego składzie nastąpił vacat.

Rozdział V
OKRĘGI STRZELECKIE I WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI STRZELECKIE

Art. 43
Terenowa struktura organizacyjna Związku obejmuje Okręgi Strzeleckie i Jednostki Strzeleckie powoływane i rozwiązywane uchwałą komendy Głównej. Komenda Główna każdorazowo określa teren działania w/w jednostek organizacyjnych.

Art. 44
Na czele Okręgów Strzeleckich i Jednostek Strzeleckich stoją dowódcy powoływani i odwoływani przez Komendanta Głównego. Dowódcy kierują działalnością Związku na danym terenie.

Rozdział VI
SAMODZIELNE JEDNOSTKI STRZELECKIE

Art. 45
1) Jednostka Strzelecka po spełnieniu wymagań określonych w regulaminie organizacyjnym może ubiegać się o uzyskanie statusu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.
2) Uchwałę w tej sprawie podejmuje Naczelna Rada Strzelecka na wniosek zainteresowanej Jednostki Strzeleckiej.
3) Uzyskanie statusu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej następuje poprzez uzyskanie przez Jednostkę Strzelecką osobowości prawnej.
4) Uzyskanie osobowości prawnej następuje w drodze wpisu do właściwego rejestru.
5) Związek nie odpowiada za zobowiązania samodzielnych Jednostek Strzeleckich.
6) Jednostka Strzelecka która uzyskała statusu samodzielnej oraz dokonała rejestracji w KRS nabywa wszelkie prawa własnościowe do majątku którym wcześniej dysponowała.

Art. 46
Władzami samodzielnej Jednostki Strzeleckiej są:
a) Zebranie Członków,
b) Zarząd samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
c) Komisja Rewizyjna (samodzielnej Jednostki Strzeleckiej),

Art. 47
1) Zebranie Członków jest najwyższą władzą samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
2) Zebrania Członków mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne odbywają się raz na trzy lata. Nadzwyczajne mogą odbywają się w każdym terminie na wniosek Komisji Rewizyjnej samodzielnej Jednostki Strzeleckiej lub 1/3 członków samodzielnej Jednostki Strzeleckiej. Uchwałę o zwołaniu Zebrania Członków podejmuje Zarząd samodzielnej Jednostki Strzeleckiej.

Art. 48
Do kompetencji Zebrania Członków należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej i Komisji Rewizyjnej (samodzielnej Jednostki Strzeleckiej),
b) udzielanie lub odmawianie udzielenia absolutorium Zarządowi samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
c) wybieranie Przewodniczącego Zarządu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
d) wybieranie pozostałych członków Zarządu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej
e) wybieranie Komisji Rewizyjnej (samodzielnej Jednostki Strzeleckiej),
f) wybieranie delegatów samodzielnej Jednostki Strzeleckiej na Walny Zjazd Delegatów,
g) podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji władz naczelnych Związku

Art. 49
1) W skład Zarządu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej zwanego dalej Dowództwem wchodzi Przewodniczący Zarządu, zwany dalej Dowódcą oraz od 2 do 4 członków.
2) Dowództwo Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego składu Zastępcę Dowódcy oraz Skarbnika.

Art. 50
Do kompetencji Dowództwa należy:
a) wykonywanie uchwał Zebrania Członków,
b) zarządzanie majątkiem samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
c) prowadzenie bieżącej działalności samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
d) wykonywanie zarządzeń władz naczelnych Związku

Art. 51
Do kompetencji Dowódcy należy:
a) kierowanie pracami Dowództwa,
b) reprezentowanie samodzielnej Jednostki Strzeleckiej na zewnątrz stosownie do terenu działania,
c) prowadzenie korespondencji w imieniu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej,
d) realizowanie uchwał i rozkazów władz naczelnych,
e) powoływanie i odwoływanie osób funkcyjnych w samodzielnej Jednostce Strzeleckiej na zasadach określonych w regulaminie organizacyjnym

Art. 52
1) Komisja Rewizyjna (samodzielnej Jednostki Strzeleckiej ) działa w składzie od 3 do 5 osób, wybiera spośród siebie Przewodniczącego który kieruje jej pracą.
2) Komisja Rewizyjna (samodzielnej Jednostki Strzeleckiej) jest organem kontrolującym na bieżąco działalność finansową i statutową Jednostki. Składa ona sprawozdanie na Zebraniu Członków.

Art. 53
1) Uchwały władz samodzielnej Jednostki Strzeleckiej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a dla ważności obrad i uchwał konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej połowy składu danego organu władzy.
2) Wyboru władz samodzielnej Jednostki Strzeleckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3) Kadencja władz samodzielnej Jednostki Strzeleckiej trwa trzy lata.
4) Kooptacja władz samodzielnej Jednostki Strzeleckiej następuje na zasadach określonych w art. 42 statutu.

Rozdział VII
MAJĄTEK, PRAWO REPREZENTACJI ZWIĄZKU

Art. 54
Majątek Związku stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe powstające ze:
a) składek członkowskich,
b) dochodów z działalności własnej, działalności gospodarczej i majątku Związku, w tym majątku odzyskanego,
c) dochodów z ofiarności publicznej, darowizn, zapisów i spadków, które Związek może przyjmować od osób fizycznych i prawnych,
d) dotacji i innych środków przekazanych na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze.

Art. 55
1) Związek oraz samodzielne Jednostki Strzeleckie mogą prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w przepisach prawnych i finansowych.
2) Dochody z działalności gospodarczej Związku i samodzielnych Jednostek Strzeleckich służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Związku.

Art. 56
1) Majątek Związku dzieli się na majątek Związku i majątek samodzielnych Jednostek Strzeleckich.
2) Składniki majątkowe samodzielnej Jednostki Strzeleckiej pochodzą min. z majątku którym dysponowała ona przed uzyskaniem samodzielności.
3) Naczelna Rada Strzelecka zarządza pozostałą częścią majątku Związku.
4) Majątek Związku oraz majątek samodzielnych Jednostek Strzeleckich służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Związku.
5) Majątek samodzielnych Jednostek Strzeleckich z chwilą ich rozwiązania przechodzi na własność Związku chyba ze podpisane umowy stanowią inaczej.

Art. 57
1. Związek, Jednostka Strzelecka oraz samodzielna Jednostka Strzelecka nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”
2. Majątek Związku, Jednostki Strzeleckiej oraz samodzielnej Jednostki Strzeleckiej nie może być przekazywany na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Majątek Związku, Jednostki Strzeleckiej oraz samodzielnej Jednostki Strzeleckiej nie może być wykorzystywany na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wynika z celu statutowego organizacji,
4. W Związku, Jednostce Strzeleckiej, oraz samodzielnej Jednostce Strzeleckiej zabrania się dokonywania zakupów na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób ich bliskich.

Art. 58
1. Do ważności pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku
potrzebne są podpisy: jednego członka Prezydium Naczelnej Rady Strzeleckiej ( Komendant Główny, Zastępca Komendanta Głównego lub Skarbnik) oraz członka Naczelnej Rady Strzeleckiej
2. Do ważności pism i dokumentów dotyczących praw i obowiązków majątkowych samodzielnej Jednostki Strzeleckiej potrzebne są podpisy przynajmniej dwóch członków Zarządu samodzielnej Jednostki Strzeleckiej – Dowódcy, Zastępcy Dowódcy lub Skarbnika.
3. Korespondencję należącą do wyłączności Głównego Inspektora Wojskowego podpisuje Główny Inspektor Wojskowy. Zarządzenia dotyczące nawet w części spraw wojskowych podpisują Przewodniczący Naczelnej Rady Strzeleckiej i Główny Inspektor Wojskowy.
4. Inne dokumenty dla swej ważności wymagają podpisu przewodniczącego organu wystawiającego dokument lub upoważnionej przez niego osoby działającej ściśle w granicach otrzymanego upoważnienia.

Rozdział VIII
CHARAKTER PRAWNY, ZASADY ZMIANY STATUTU I LIKWIDACJI ZWIĄZKU

Art. 59
Związek jest osobą prawną i może posiadać wszelki majątek ruchomy i nieruchomy, nabywać go i sprzedawać, obciążać długami, zaciągać pożyczki i wszelkie inne zobowiązania, wystawiać weksle i czeki, zawierać kontrakty i umowy, pobierać składki, zakładać spółdzielnie, prowadzić wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa i imprezy dochodowe, przyjmować darowizny, legaty i zapisy, wreszcie przeprowadzać wszelkie inne transakcje i przedsięwzięcia przewidziane prawem. Może brać udział w związkach, komitetach, spółkach, stowarzyszeniach tak dochodowych, jak i nie posiadających tego charakteru.

Art. 60
1. Sprawy zmian statutu wymagają większości przynajmniej 2/3 głosujących w obecności przynajmniej połowy delegatów w chwili głosowania
2. Dla ważności uchwały o likwidacji Związku i przeznaczeniu jego majątku, musi ona zostać podjęta w głosowaniu jawnym przez Zjazd Delegatów, większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy delegatów w chwili głosowania.

Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 61
Jednostkom Strzeleckim i samodzielnym Jednostkom Strzeleckim przysługuje prawo posiadania sztandaru według wzoru zatwierdzonego przez Naczelną Radę Strzelecką. Związek oraz Jednostki Strzeleckie i samodzielne Jednostki Strzeleckie mogą posiadać honorowe odznaki nadane za zasługi. Szczegóły określa osobny regulamin.
Członkowie Związku mają prawo używania mundurów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 62
Wszystkie regulaminy o jakich mowa w statucie są opracowywane, zatwierdzane i wprowadzane do użytku w przeciągu jednego roku od zatwierdzenia niniejszego statutu przez Walny Zjazd Delegatów. Za wykonanie postanowień tego artykułu odpowiedzialna jest Komenda Główna.

Art. 63
W razie wydania przez sąd postanowienia o odmowie rejestracji zmian statutu Związku Naczelna Rada Strzelecka podejmuje uchwałę o zwołaniu, w ciągu 90 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia, nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, którego porządek obrad musi uwzględniać naprawienie uchybień wskazanych przez sąd.

Art. 64
W razie wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nieważności obrad lub odmowie rejestracji nowo wybranego składu władz Związku, członkowie ostatniego wpisanego do rejestru sądowego składu Naczelnej Rady Strzeleckiej stają się Komisją Zjazdową i podejmują uchwałę o zwołaniu, w ciągu 90 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia, nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, którego przygotowanie i porządek obrad muszą uwzględniać naprawienie uchybień wskazanych przez sąd.